Caribbean Re-integratie en Optima

Caribische arbeidsmarkt is voor iedereen!


Caribbean Re-integratie en Optima Arbodienst geloven dat de Caribische arbeidsmarkt er voor iedereen moet zijn. Voor mensen die langdurig ziekteverlof hebben of arbeidsongeschikt zijn of dreigen te raken. Arbeidsongeschiktheid kan voor de werknemer veel emotionele en financiële uitdagingen opleveren.

Ook de werkgever wordt geconfronteerd met uitdagingen en extra kosten. Denk hierbij aan het verlagen van de productiviteit binnen de organisatie, het inhuren van een vervanger en het opleiden van nieuwe werknemers.

Caribbean Re-integratie en Optima Arbodienst zijn zich ervan bewust dat veel werknemers en werkgevers zich in deze situatie bevinden en behoefte hebben aan ondersteuning bij re-integratie. Om die reden bieden wij werknemers en werkgevers een op maat gemaakt re-integratietraject aan dat aansluit bij een ieder zijn behoeften en situatie. Het doel is om de werknemer zo goed, snel en verantwoord mogelijk weer geheel of gedeeltelijk aan het werk te krijgen. (re-integreren). Persoonlijke begeleiding, coaching en ondersteuning staan hierbij hoog in het vaandel.

Door de samenwerking tussen Caribbean Re-integratie en Optima Arbodienst B.V. komt een team van professionals en specialisten samen. Dit levert een grote bijdrage op inhoudsniveau, verloop en succes van de re-integratie trajecten.

Huidige situatie op Curaçao


Momenteel is de situatie zo dat wanneer de werkgever een samenwerkingsverband heeft met SVB en de werknemer ziek wordt of langdurig thuis zit, SVB de casus overneemt.

Deze mogelijkheid biedt beide partijen vaak helaas geen uitzicht op een terugkeer naar de werkgever en het arbeidsproces binnen 24 maanden. De werkgever zal wachten tot het mogelijk is om bij langdurige ziekte een ontslagprocedure te starten. Hoe dit bij werkgevers zonder medewerking SVB wordt geregeld, zal verschillen per organisatie.

Voordelen voor werknemers


Het voordeel voor de werknemer is dat hij/zij omringd wordt door professionals en specialisten die de werknemer de aandacht geven die hij/zij nodig heeft. Er wordt rekening gehouden met zijn/haar specifieke situatie om een gedegen en op maat gemaakt plan en traject uit te voeren. Het doel is de werknemer te ondersteunen, ontwikkelen en te begeleiden naar betaald werk. Dit in eigen of een andere betaalde baan.


Training en ontwikkeling door Caribbean Re-Integratie


De trajecten worden op maat aangeboden en tijdens het traject wordt gekeken naar de knelpunten en wordt ondersteuning geboden bij het zoeken naar betaald werk en de ontwikkeling van klanten. Dit kan bestaan uit het geven van specifieke trainingen zoals: sollicitatietraining, het opstellen van een cv en empowermenttraining.

Door deel te nemen aan deze trainingen wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind. In samenwerking met klantmanager Yurion Girigoria, Optima Arbodienst B.V. en de Curaçaose arbeidsmarkt zal er gericht gezocht worden naar betaald werk. Wanneer er een match is gemaakt, zal er begeleiding worden aangeboden aan zowel klant als werkgever. De duur en intensiteit van deze begeleiding is maatwerk; deze kan variëren van 3 maanden tot 6 maanden of meer, afhankelijk van situatie en de behoefte.


Voordelen voor werkgever bij het inzetten van Caribbean Re-integratie?


Voor werkgevers is het financieel zeer interessant om een werknemer aan te melden die draagvlak heeft voor een re-integratietraject bij Caribbean Re-integratie. Als een re-integratietraject door de werkgever wordt ingezet, is dat een financiële investering. Wanneer de zieke werknemer echter (eerder dan 24 maanden) terugkeert bij werkgever omdat hij zijn ingezette traject op maat met succes heeft afgerond, zijn de kosten die werkgever maakt aanzienlijk lager dan wanneer hij 24 maanden kosten heeft voor de zieke werknemer die thuis zit en niet productief is de organisatie.

Bovendien, de vervanging van de zieke werknemer kost ook geld. Kortom financieel aantrekkelijk voor de werkgever, investeren om kosten te besparen en zieke werknemer zo goed mogelijk bedienen om zo snel mogelijk weer werkzaam te kunnen zijn binnen de organisatie.

Werkgevers kunnen er zeker van zijn dat zij en hun werknemers in goede handen zijn. Caribbean Re-integratie beschikt over een team van gekwalificeerde professionals en specialisten die in staat zijn om te luisteren, analyseren, beoordelen, concluderen en een gedegen re-integratie plan en traject op te stellen en uit te voeren. De werkgever krijgt vervolgens een terugkoppeling door middel van een intake rapportage naar aanleiding van het intakegesprek, met daarbij de in te zetten diensten die worden verstrekt door Caribbean Re-integratie om zo het re-integratie traject op maat invulling te geven naar de behoeften, capaciteiten, vaardigheden en mogelijkheden van de zieke werknemer met als doel hem/ haar te re-integreren via spoor 1,2,3 of 4.

Zodra de mogelijkheden duidelijk zijn, worden het traject en de duur nader bepaald met als doel de werknemer te reïntegreren naar betaald werk. De werknemer zal betrokken worden bij het vaststellen van zijn eigen plan waarbij de regie ten alle tijden bij de klantmanager ligt. Elk geval is uniek en moet worden bekeken op basis van de unieke omstandigheden.


Re-integratie op 4 manieren


Het re-integratietraject voor de werknemer kan geschieden via 4 sporen.

Spoor 1: Terugkeren in eigen functie of in een andere functie


Wanneer een werknemer door ziekte of ongeval tijdelijk niet kan werken, moet de werkgever eerst nagaan of de werknemer in zijn huidige functie kan terugkeren. Als dit niet mogelijk is, dan in een andere functie binnen het bedrijf. Dit wordt ook wel het "eerste spoor" genoemd. Als het niet mogelijk is om de werknemer aan passend werk te helpen bij zijn huidige werkgever, dan moet de werkgever samen met de werknemer en klantmanager Caribbean Re-Integratie op zoek naar passend werk bij een andere werkgever.

Spoor 2: Een passend baan vinden buiten huidige werkgever


Het 2e spoor van reïntegratie begint wanneer een werknemer langdurig ziek/arbeidsongeschikt is en er binnen het bedrijf van de werkgever geen passende arbeid voorhanden is. Er moet gezocht worden naar een passende functie bij een nieuwe werkgever.

Het doel van inzetten 2e spoor is om een werknemer te helpen bij het vinden van een baan buiten zijn/haar huidige werkgever. Het re-integratie traject binnen het 2e spoor geeft intensieve begeleiding op gebieden als het omgaan met het verlies van een baan, het vergroten van zelfvertrouwen, focussen op een nieuwe zoekrichting, het sollicitatieproces en het daadwerkelijk zoeken naar een nieuwe baan.

Meestal wordt rondom de eerstejaarsevaluatie, ook wel ‘opschudmoment’ genoemd bekeken of het inzetten van 2e spoor aan de orde is. Naast dat werkgever en werknemer dit met elkaar bespreken, zal ook de arbeidsdeskundige hier naar kijken en beoordelen. Als de arbeidsdeskundige of andere medisch deskundige aangeeft dat het tweede spoor traject gestart moet worden, heeft de werkgever de verantwoordelijkheid om het traject op te starten.

Spoor 3: Kansen en mogelijkheden


Als de eerste twee ziektejaren voorbij zijn, en spoor 1 en spoor 2 zijn doorlopen, vindt het beoordeling/toetsmoment plaats. In Curaçao wordt dit ook wel de 'procedure afkeuringstraject' genoemd. Naast het onderzoek moet de werkgever altijd een ontslagaanvraag indienen bij de SOAW.

Als uit het onderzoek blijkt dat er nog arbeidsmogelijkheden zijn, meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard en er geen uitkering toegekend is, dan is het mogelijk om een traject te starten om deze (inmiddels ex-)werknemer passend werk te laten vinden. Dit wordt het 3e spoor genoemd.

Na afwijzing kan de werknemer vallen onder een zogenaamde arbeidsongeschiktheidsuitkering die de werkgever heeft. Als de werkgever geen verzekering heeft voor dit soort gevallen, dan valt de persoon automatisch onder de SOAW, en dan komt de werknemer in aanmerking voor een uitkering. (welke niet genoeg is om van te leven).

Als deze drie sporen zijn doorlopen en er verder niets meer kan worden gedaan aan het vinden van passend werk of een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan kan een aanvraag worden gedaan voor een onderstand (welke niet genoeg is om van te leven).

In een 3e spoor project worden actieve inspanningen geleverd om de resterende verdiencapaciteit van de arbeidsongeschikte (ex-)werknemer aan te vullen. Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt berekend op basis van de resterende verdiencapaciteit. Samen met de klantmanager wordt het zoeken naar werk voorbereid. CV en brief worden gemaakt/aangevuld, sollicitatievaardigheden worden geactualiseerd/ontwikkelt, het netwerk wordt in kaart gebracht en zoekrichtingen worden bepaald. Vervolgens wordt, hoewel het mogelijk is om eerder op vacatures te reageren, actief ingezet middels jobhunting.

Spoor 4: Nieuwe kansen en perspectieven


In het geval dat er een keuze gemaakt moet worden voor het 4e spoor, moet de werknemer volledig worden afgekeurd door de Arbeidsdeskundige van Optima Arbodienst. Dit betekent dat alleen onbetaald werk in aanmerking kan komen, omdat betaald werk geen optie is of meer zal zijn. Denk hierbij aan een sociale werkplaats of vrijwilligerswerk. Dit heeft een positief effect op de werknemer omdat hij of zij deel blijft uitmaken van de samenleving en sociale contacten behoudt en het gevoel heeft dat hij of zij ertoe doet. Dit draagt bij aan een positieve houding en imago van de werknemer en de economie van Curaçao.


Hoe lang duurt een re-integratietraject?


De duur van een traject is afhankelijk van de klant in kwestie en zijn/haar situatie, afstand tot de arbeidsmarkt, opleidingsniveau en eventuele knelpunten op diverse leefgebieden. De ervaring leert dat de duur van de trajecten tussen de 3 en 18 maanden ligt, enkele uitzonderingen daargelaten.

De vier bouwblokken van Caribbean Re-Integratie


Bouwblok 1: Eén breed en inclusief traject


Bij Caribbean Re-Integratie geloven we dat de weg van een klant naar duurzaam werk geen individueel geïsoleerd traject is.

Samen geven we vorm aan een intake met een brede blik, zodat we in één keer het juiste traject kunnen aanbieden. We werken met klanten die op het punt staan om te starten met een re-integratietraject of een traject voor ondersteuning bij het vinden van werk. Onze ambitie is om te werken met een breed en inclusief traject waarin klanten een passend traject krijgen en met succes afronden, namelijk weer betaald aan het werk.

In het geval er nog geen geschikt traject is, ontwikkelen we nieuwe oplossingen en zullen we onze samenwerking in de keten moeten intensiveren. Hiermee zetten we erop in dat zo min mogelijk mensen terugvalt of in de onderstand terecht komt.

Bouwblok 2: Caribbean Re-Integratie als dé academie van werk


De sleutel tot het verwerven van een zelfredzame positie op de arbeidsmarkt is het vergroten van het perspectief van klanten op de arbeidsmarkt.

Bouwblok 3: Een arbeidsmarkt met verantwoordelijkheid


In de komende jaren is ook de ambitie van Caribbean Re-Integratie dat een aantal Curaçaose bedrijven succesvol inclusieve praktijk werkleertrajecten beschikbaar stelt. Deze werkgevers moeten een bron van inspiratie en een voorbeeld worden voor het bereiken van een inclusieve arbeidsmarkt. Caribbean Re-Integratie zal een beroep doen op de verantwoordelijkheid van de Curaçaose werkgevers. Het gezamenlijke platform "Curaçao Inclusief" zal hierin een stimulerende rol spelen. Onze ambitie is dat er in 2024 voldoende banen zijn om duurzaam werk te bieden aan iedereen op Curaçao.

Bouwblok 4: Samen innovatieve oplossingen creëren


Wij geloven dat de inclusieve arbeidsmarkt een complexe uitdaging is, zonder eenduidige oplossingen.

Maar we weten wel dat we moeten samenwerken om die oplossingen te vinden. Daarom willen wij gaan samenwerken met overheid en werkgevers om oplossingen te creëren waar alle stakeholders van profiteren: werknemers, werkgevers en de samenleving als geheel. Ook willen wij gaan samenwerken met partners uit het onderwijs, ketenpartners en co-creatie om ons te helpen deze oplossingen te ontwikkelen.

Daarnaast zullen wij een nieuw innovatieteam starten dat de ruimte krijgt om radicaal andere creatieve oplossingen te ontwikkelen.

Ambitie Caribbean Re-Integratie 2022-2024: Caribbean Re-Integratie zal klanten voorzien van:

Deelcertificering, praktijkleren, intensieve samenwerking met lokale opleidingscentra en samenwerking met lokale MVO-partners (maatschappelijk verantwoord ondernemen) om te zorgen voor maximale ontwikkeling en arbeidsfitheid van onze re-integratie klanten en werkzoekenden.

Daarmee integreren we onze re-integratie- en dienstverleningsactiviteiten. In 2024 heeft Caribbean Re-Integratie geen werkacademie meer, maar is het de academie van het werk!

Resultaatgericht - Klantgericht – Betrokken - Teamplayer - Verbinder - Zelfstandig - Communicatief vaardig